STORY C

Story B

Story A

รางวัลชนะเลิศ ซื้อชิฟไหมครับ

ชื่อทีม : WHO DO ชื่อสมาชิก : นายกิตติภพ ถิ่นกมุท, นางสาวนลิน แตงบุตร, นายภควัต เสถียรสวัสดิ์ สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิส แง้น แง้น

ชื่อทีม : เด็กสร้างภาพ ชื่อสมาชิก : นายณัฐจักร์ เย็นชัยพฤกษ์, นายธนกฤต แก้วฉลวย, นายสมพร อาษานอก สถาบัน : โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ชื่อทีม : 100 โล Moment ชื่อสมาชิก : นายชัยวัฒิ พันวิสัย. นายธนวัฒน์ ตาลสุข. นายภูวดล ปวงปะชัง สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ค่าปรับพ่อ

ชื่อทีม : SJ Production ชื่อสมาชิก : นายจิรัฏฐ์ เลิศเศรษฐพันธุ์, นายเจนณรงค์ วงศ์เชียงเพ็ง, นายธนาธิป เทือกเถาว์ สถาบัน : โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 สัญจรดีวิธีอิสาน

ชื่อทีม : มุมคันนา The Project ชื่อสมาชิก : นายปฏิวัติ พีชัยภูมิ, นายพิศาล คุ้มภัย, นายวิศวะ งานสมบัติ สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ.ชัยภูมิ,  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รักแรกพบ

ชื่อทีม : ลอยฟ้าสตูดิโอ ชื่อสมาชิก : เด็กชายชัยนรินทร์ สุขุมวัฒนะ, นายวิธิจักขณ์ วัฒนดีเลิศ, เด็กชายสิรดนัย จิยิยงค์ สถาบัน : โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก