ระดับอุดมศึกษา ปี 25633 Videos

รางวัลชนะเลิศ ซื้อชิฟไหมครับ

ชื่อทีม : WHO DO ชื่อสมาชิก : นายกิตติภพ ถิ่นกมุท, นางสาวนลิน แตงบุตร, นายภควัต เสถียรสวัสดิ์ สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ชื่อทีม : 100 โล Moment ชื่อสมาชิก : นายชัยวัฒิ พันวิสัย. นายธนวัฒน์ ตาลสุข. นายภูวดล ปวงปะชัง สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 สัญจรดีวิธีอิสาน

ชื่อทีม : มุมคันนา The Project ชื่อสมาชิก : นายปฏิวัติ พีชัยภูมิ, นายพิศาล คุ้มภัย, นายวิศวะ งานสมบัติ สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ.ชัยภูมิ,  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ