รางวัลชนะเลิส แง้น แง้น

ชื่อทีม : เด็กสร้างภาพ
ชื่อสมาชิก : นายณัฐจักร์ เย็นชัยพฤกษ์, นายธนกฤต แก้วฉลวย, นายสมพร อาษานอก
สถาบัน : โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

You Might Be Interested In