รางวัลชนะเลิศ ซื้อชิฟไหมครับ

ชื่อทีม : WHO DO
ชื่อสมาชิก : นายกิตติภพ ถิ่นกมุท, นางสาวนลิน แตงบุตร, นายภควัต เสถียรสวัสดิ์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรุงเทพมหานคร

You Might Be Interested In