กำหนดการและเกณฑ์การประกวด ปี 2563

     ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน  สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคม ทำให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะปัญหาจราจร  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นควรดำเนินการจัดประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มารยาทไทยในการแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมกับการได้เผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักการใช้มารยาทไทยที่มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน อันจะเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีและจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย  ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย

     ดังนั้น เพื่อให้การประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ระดับการประกวด
  1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
   ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม  สมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน  ผู้ส่งผลงานจะส่งได้คนละหรือทีมละ ๑ ผลงาน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร
 2. วิธีดำเนินการ/รายละเอียด/หลักเกณฑ์

  1. คลิปที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที ภายใต้แนวคิดมารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” 
  2. คลิปที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปที่ถ่ายทำจากกล้องดิจิทัล หรือ กล้องวีดิโอ หรือโทรศัพท์มือถือ รูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 ความละเอียดแบบ HD
  3. คลิปที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
  4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  5. คลิปที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม   
  6. ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  7. ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือ เลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัล ออกได้ทันที  และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  8. ผลงานของผู้ประกวดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 3. การรับสมัคร ส่งผลงาน และการประกวด

   1. กำหนดการประกวด

    ๑) การเปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
    ๒) ประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
    ๓) กำหนดส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
    ๔) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
   2. การสมัคร  ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com  หรือไปยังเว็ปไซด์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” การที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   3. การส่งผลงาน  ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
   4. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตคลิป โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
   5. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดตามความเหมาะสม
    1. การสมัคร  ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com  หรือไปยังเว็ปไซด์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” การที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
    2. การส่งผลงาน  ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
    3. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตคลิป โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
    4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดตามความเหมาะสม
 4.  รอบการแข่งขัน
  การประกวดทั้ง ๒ ระดับ แบ่งการประกวดเป็น ๒ รอบ คือ

  1. รอบคัดเลือก เพื่อคัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๖ ทีมหรือคน ประกอบด้วย
   • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๘ ทีมหรือคน
   • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๘ ทีมหรือคน
  2. รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน ๑๖ ทีมหรือคน (ระดับละ ๘ ทีม หรือคน)
 5. เกณฑ์การตัดสิน
  1. เนื้อหาของคลิปวีดิโอ ภายใต้แนวคิดมารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”
  2. ความคิดสร้างสรรค์  วิธีการนำเสนอและการดำเนินเรื่องที่แปลกใหม่ สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ได้ตระหนักถึงค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม จรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข  ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง
  3. การถ่ายทำ/การตัดต่อพื้นฐาน  มีความคมชัด การใช้มุมกล้อง การบันทึกภาพและเสียง มีความชัดเจน
 6. รางวัลของผู้ประกวด มีดังนี้
  1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  3. รางวัลผู้ผ่านรอบคัดเลือก
   • รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖ รางวัล
    • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๘ ทีมหรือคน
    • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าจำนวน ๘ ทีมหรือคน
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ผู้สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  – http://www.twtvdo.com
  – facebook: twtvdo
  – Line: @ThaiwaysTraffic
  – Instagram: ThaiwaysTraffic
  – twitter: ThaiwaysTraffic
  – YouTube: สัญจรดี วิถีไทย

   ดาวน์โหลดโปสเตอร์

About The Author

You Might Be Interested In