กำหนดการและเกณฑ์การประกวด ปี 2565

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๓

หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๓ หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การใช้มารยาทไทย และมารยาทในสังคมในการแก้ไขปัญหาจราจร รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนใช้มารยาทไทย และมารยาทในสังคมเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสำนึกที่ดี และจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ทั้งนี้ปัจจุบัน การสื่อสารโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามามีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตของคนเป็นอย่างสูง ประชาชนสามารถรับข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง    การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ (Cyberspace) จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำมารยาทไทย และมารยาทในสังคมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงดำเนินการจัดประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๓ หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่ง ที่สามารถรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว และเป็นที่สนใจแก่ประชาชนทั่วไป

ดังนั้น เพื่อให้การประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๓ หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ระดับการประกวด

  1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

   ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน ผู้ส่งผลงานส่งได้คนละหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร

 1. วิธีดำเนินการ/รายละเอียด/หลักเกณฑ์

  1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที โดยเนื้อหาของคลิปวีดิโอ ต้องมีแนวคิดในการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร สัญจรดี วิถีไทย หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปที่ถ่ายทำจากกล้องดิจิทัล กล้องวีดิโอ โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก รูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 ความละเอียดแบบ HD
  3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถนำเพลง “เพื่อนร่วมทาง” มาใช้ประกอบในคลิปวีดิโอได้ เช่น เนื้อร้อง หรือทำนอง สามารถดาวน์โหลดเพลง “เพื่อนร่วมทาง” ได้ที่ http://www.twtvdo.com
  4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
  5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
  6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
  7. ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  8. ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือ เลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบ หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  9. ผลงานของผู้ประกวดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์    ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 2. การรับสมัคร ส่งผลงาน และการประกวด

   1. กำหนดการประกวด

    ๑) การเปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
    ๒) ประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
    ๓) กำหนดส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
    ๔) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
   2. การสมัคร ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ได้ที่ www.twtvdo.com หรือไปยังเว็บไซต์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๓ หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   3. การส่งผลงาน ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
   4. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)                จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดการอบรม
   5. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด ตามความเหมาะสม
 3.  รอบการแข่งขัน
  การประกวดทั้ง ๒ ระดับ แบ่งการประกวดเป็น ๒ รอบ คือ

  1. รอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๖ ทีมหรือคน ประกอบด้วย
   • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
   • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
  2. รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน ๒๖ ทีมหรือคน (ระดับละ ๑๓ ทีมหรือคน) เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และชมเชย
 4. เกณฑ์การตัดสิน
  1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที โดยเนื้อหาของคลิปวีดิโอ ต้องมีแนวคิด ในการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร สัญจรดี วิถีไทย หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”
  2. ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการนำเสนอ และการดำเนินเรื่องที่แปลกใหม่ สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ได้ตระหนักถึงค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม จรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง
  3. การถ่ายทำ/การตัดต่อพื้นฐาน มีความคมชัด การใช้มุมกล้อง การบันทึกภาพและเสียง มีความชัดเจน
  4. ผลงานจะต้องไม่มีภาพ เสียง เนื้อหา หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมรุนแรง ภาพอนาจาร จนไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้
 5. รางวัลของผู้ประกวด มีดังนี้
  1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ –  ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  3. รางวัลผู้ผ่านรอบคัดเลือก
   รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๖ รางวัล

   • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
   • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ผู้สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  – https://www.twtvdo.com
  – facebook: twtvdo
  – Line: @ThaiwaysTraffic
  – Instagram: ThaiwaysTraffic
  – twitter: ThaiwaysTraffic
  – YouTube: สัญจรดี วิถีไทย

   ดาวน์โหลดโปสเตอร์

ดาวน์โหลดเพลงเพื่อนร่วมทาง เวอร์ชั่น 1

ดาวน์โหลดเพลงเพื่อนร่วมทาง เวอร์ชั่น 2

About The Author

You Might Be Interested In