กำหนดการและเกณฑ์การประกวด ปี 2564

    ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การใช้มารยาทไทยและมารยาทในสังคมในการแก้ไขปัญหาจราจร รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนใช้มารยาทไทยและมารยาทในสังคมเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสำนึกที่ดี และจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ทั้งนี้ปัจจุบัน การสื่อสารโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตของคนเป็นอย่างสูง ประชาชนสามารถรับข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง การสื่อสารบนโลกไซเบอร์ (Cyberspace) จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำมารยาทไทยและมารยาทในสังคมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงดำเนินการจัดประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๒ ขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวและเป็นที่สนใจแก่ประชาชนทั่วไป

    ดังนั้น เพื่อให้การประกวด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ระดับการประกวด
  1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
   ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม  สมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน  ผู้ส่งผลงานส่งได้คนละหรือทีมละ ๑ ผลงาน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร
 2. วิธีดำเนินการ/รายละเอียด/หลักเกณฑ์

  1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปที่ถ่ายทำจากกล้องดิจิทัล หรือ กล้องวีดิโอ หรือโทรศัพท์มือถือ รูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 ความละเอียดแบบ HD
  3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
  4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม  
  6. ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  7. ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือ เลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัล ออกได้ทันที  และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  8. ผลงานของผู้ประกวดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 3. การรับสมัคร ส่งผลงาน และการประกวด

   1. กำหนดการประกวด

    ๑) การเปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔
    ๒) ประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
    ๓) กำหนดส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
    ๔) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
   2. การสมัคร  ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com  หรือไปยังเว็บไซต์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๒ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   3. การส่งผลงาน  ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
   4. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตผลงาน โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดการอบรม
   5. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดตามความเหมาะสม
    1. การสมัคร  ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com  หรือไปยังเว็ปไซด์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” การที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
    2. การส่งผลงาน  ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
    3. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตคลิป โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
    4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดตามความเหมาะสม
 4.  รอบการแข่งขัน
  การประกวดทั้ง ๒ ระดับ แบ่งการประกวดเป็น ๒ รอบ คือ

  1. รอบคัดเลือก เพื่อคัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๖ ทีมหรือคน ประกอบด้วย
   • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
   • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
  2. รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน ๒๖ ทีมหรือคน (ระดับละ ๑๓ ทีม หรือคน)
 5. เกณฑ์การตัดสิน
  1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
  2. ความคิดสร้างสรรค์  วิธีการนำเสนอและการดำเนินเรื่องที่แปลกใหม่ สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ได้ตระหนักถึงค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม จรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข  ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง
  3. การถ่ายทำ/การตัดต่อพื้นฐาน  มีความคมชัด การใช้มุมกล้อง การบันทึกภาพและเสียง มีความชัดเจน
  4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนหนึ่งของเพลง “เพื่อนร่วมทาง” เช่น เนื้อร้อง หรือทำนอง สามารถดาวน์โหลดเพลง “เพื่อนร่วมทาง” ได้ที่  http://www.twtvdo.com
  5. ผลงานจะต้องไม่มีภาพ เสียง เนื้อหา หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมรุนแรง ภาพอนาจาร จนไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้
 6. รางวัลของผู้ประกวด มีดังนี้
  1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล ๑๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๑๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ผู้สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  – https://www.twtvdo.com
  – facebook: twtvdo
  – Line: @ThaiwaysTraffic
  – Instagram: ThaiwaysTraffic
  – twitter: ThaiwaysTraffic
  – YouTube: สัญจรดี วิถีไทย

   ดาวน์โหลดโปสเตอร์

ดาวน์โหลดเพลงเพื่อนร่วมทาง เวอร์ชั่น 1

ดาวน์โหลดเพลงเพื่อนร่วมทาง เวอร์ชั่น 2

About The Author

You Might Be Interested In