ข่าวสาร

Press Release กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท กรุงเทพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  กระทรวงวัฒนธรรม  จัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร”   ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจร  เปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร นางสาวอัจฉราพร  พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “โครงการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร”   ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน เพื่อที่จะให้การสร้างวินัยการจราจรเป็นวาระแห่งชาติ  ความเร่งรีบต่างๆ ทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกัน การขาดน้ำใจไมตรีบนท้องถนน บางส่วนไม่เคารพกฎจราจร โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเซียลเผยแพร่ความไม่เหมาะสมต่าง ๆ จากปัญหาที่เกิดขึ้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ความร่วมมือปลุกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน นำความเป็นไทย สร้างวินัยจราจรให้สังคมเร่งจัดทำแนวทางกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจรในระดับชาติ […]

กำหนดการและเกณฑ์การประกวด

     ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน  สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคม ทำให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะปัญหาจราจร  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นควรดำเนินการจัดประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มารยาทไทยในการแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมกับการได้เผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักการใช้มารยาทไทยที่มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน อันจะเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีและจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย  ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย      ดังนั้น เพื่อให้การประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับการประกวด ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม  สมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน  ผู้ส่งผลงานจะส่งได้คนละหรือทีมละ ๑ ผลงาน  […]